Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP") upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru predávajúceho kupujúcim a pri poskytovaní služieb súvisiacich s kúpou tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu. Súčasťou týchto VOP sú predovšetkým ustanovenia o objednávaní tovaru, o dodávaní tovaru, o cene tovaru a služieb súvisiacich s kúpou tovaru, o platobných podmienkach, o zodpovednosti za vady tovaru, o záruke vzťahujúcej sa na tovar, o reklamovaní tovaru a o zániku zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Predávajúcim je:

Obchodné meno: ROMARC Trading, s.r.o.
Sídlo: Javorová 52, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 50760190
Registrácia: Obchodný register Krajského súdu Bratislava I, vložka:117880/B
DIČ: 2120459550
IČ DPH: SK4020462710
Bankové údaje: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:3642760339/0800, IBAN:CZ54080000000342760339, BIC:GIBACZPX
  Československá obchodná banka, a.s., č.ú.:4020774802/7500, IBAN:SK517500000000402074802, BIC:CEKOSKBX
Kontakt: www.herbio.sk, herbio@herbio.sk, +421905228358

3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim vstúpi do zmluvného vzťahu tým, že si u neho písomne (listom, emailovou správou alebo vo forme vyplnenia elektronického formulára na webovej stránke predávajúceho www.herbio.sk odoslaním správy, tzv. elektronická objednávka) objedná tovar a bude jej doručené písomné potvrdenie (listom alebo emailovou správou) o akceptácii objednávky. Kupujúcim je taktiež každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u alebo od predávajúceho zakúpi tovar priamo (osobne) alebo, ktorá má s predávajúcim uzatvorenú osobitnú písomnú zmluvu o kúpe tovaru.

4. Kupujúcim – spotrebiteľom je len ten kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (prípadne podľa zákona o ochrane spotrebiteľa aj právnickou osobou), ktorá pri uzatváraní zmluvného vzťahu s predávajúcim ohľadom kúpy tovaru, nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Na zmluvný vzťah predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom ohľadom kúpy tovaru sa vždy použijú ustanovenia platných právnych predpisov, ktorých predmetom je ochrana spotrebiteľa, ako slabšieho subjektu v zmluvných vzťahoch, predovšetkým ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanovenia zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

5. Tovarom je výrobok Njuff Herbio, jeho popis spolu so zložením je zverejnený na webovej stránke predávajúceho www.herbio.sk v časti o produkte.

6. Pod pojmom služby súvisiace s kúpou tovaru sa rozumejú rôzne baliace, zasielateľské, prepravné, konzultačné a školiace služby zamerané na tovar.

7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru podľa týchto VOP vzniká:

a) na základe akceptácie písomnej objednávky kupujúceho predávajúcim, tzv. kúpa na diaľku,

b) odobratím tovaru a platbou za tovar priamo (osobne) u predávajúceho, tzv. kúpa na mieste (kúpa v „kamennom obchode" alebo od predajcov predávajúceho) alebo

c) iným spôsobom podľa osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Článok 2
Objednávka, jej akceptácia alebo odmietnutie a jej zrušenie

1. Kupujúci si od predávajúceho objednáva tovar a služby súvisiace s kúpou tovaru písomne vo forme:

a) zasielania elektronickej objednávky,

b) zasielania elektronických správ na emailovú adresu predávajúceho herbio@herbio.sk,

c) zasielania listov na adresu sídla predávajúceho alebo

d) spísania objednávky kupujúceho predávajúcim a jej podpísanie kupujúcim priamo u predávajúceho.

2. V objednávke sa uvedú všetky údaje, ktoré sú vyžadované predávajúcim pri vyplňovaní objednávky na jeho webovej stránke www.herbio.sk. Pri kupujúcom – spotrebiteľovi fyzickej osobe je to predovšetkým jeho meno a priezvisko, dátum narodenia a korešpondenčná adresa, pri kupujúcom – spotrebiteľovi právnickej osobe a kupujúcom - nespotrebiteľovi je to jeho názov (obchodné meno), IČO a korešpondenčná adresa, a ďalej pri každom kupujúcom je to jeho telefón, emailová adresa, množstvo tovaru, dátum objednávky (uvádzanie dátumu sa nevzťahuje na elektronickú objednávku podľa bodu 1 písm. a) tohto článku, pri ktorej je dátum uvedený automaticky), požadovaný čas, spôsob a miesto dodania alebo uvedenie, že tovar si príde kupujúci odobrať osobne na sídlo predávajúceho a uvedie čas predpokladaného odobratia.

3. Objednávka s nepresne vyplnenými alebo nevyplnenými údajmi sa predávajúcim nemusí považovať za platnú. Za neplatnú objednávku sa vždy považuje objednávka, v ktorej nie je uvedená identifikácia kupujúceho, vrátane jeho emailovej alebo korešpondenčnej adresy a identifikácia tovaru. O neplatnosti objednávky predávajúci bez meškania písomne vyrozumie kupujúceho zaslaním správy na jeho emailovú adresu alebo zaslaním listu na jeho korešpondenčnú adresu, ak je predávajúcemu emailová alebo korešpondenčná adresa kupujúceho známa. Ak kupujúci chýbajúce údaje dodatočne písomne doplní alebo v prípade nepresnosti údajov, údaje písomne spresní, objednávka sa bude považovať za platnú momentom doplnenia alebo spresnenia údajov. Čas potrebný na zabezpečenie alebo spresnenie týchto údajov sa nezapočítava do lehoty na akceptovanie alebo odmietnutie objednávky.

4. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho buď akceptovať alebo odmietnuť. Akceptácia alebo odmietnutie objednávky sa uskutoční písomne zaslaním správy na emailovú adresu kupujúceho alebo zaslaním listu na korešpondenčnú adresu kupujúceho. Akceptáciu alebo odmietnutie objednávky predávajúci uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní od jej doručenia.

5. V prípade, ak predávajúci objednávku odmietne, je povinný v odmietnutí objednávky uviesť dôvod odmietnutia, ktorý nesmie spočívať v osobe kupujúceho.

6. V prípade, ak predávajúci objednávku akceptuje, je povinný v akceptácii objednávky uviesť kupujúcemu celkovú cenu za objednaný tovar a služby súvisiace s kúpu tovaru, spolu s lehotou jej splatnosti.

7. Pred akceptáciou objednávky predávajúcim, je možné objednávku zo strany kupujúceho zrušiť kedykoľvek.

8. Po akceptácii objednávky predávajúcim, je možné objednávku zo strany kupujúceho zrušiť len vtedy, ak kupujúci uhradí predávajúcemu všetky náklady, ktoré predávajúci na realizáciu objednávky už vynaložil, avšak akceptovanú objednávku je možné zrušiť len do času, kým nebude objednaný tovar zaslaný kupujúcemu.

9. Objednávku je možné zrušiť len písomne vo forme emailovej správy alebo listom.

Článok 3
Dodacie podmienky

1. Pri kúpe tovaru na mieste bude kupujúcemu odovzdaný tovar a poskytnuté služby súvisiace s kúpou tovaru ihneď po zaplatení jeho kúpnej ceny a ceny služieb súvisiacich s kúpou tovaru.

2. Pri kúpe tovaru na diaľku bude kupujúcemu dodaný alebo odovzdaný tovar a poskytnuté služby súvisiace s kúpou tovaru spôsobom a na miesto uvedené v akceptovanej objednávke po zaplatení jeho kúpnej ceny a ceny služieb súvisiacich s kúpou tovaru, a to v dohodnutom čase, a ak čas nie je dohodnutý, čo najskôr, najneskôr do 30 dní od zaplatenia jeho kúpnej ceny a ceny služieb súvisiacich s kúpou tovaru. V prípade, ak bude kupujúcemu tovar dodaný alebo odovzdaný neskôr z dôvodov na strane predávajúceho, nie je povinný takýto tovar od predávajúceho odobrať a je oprávnený, v prípade jeho neodobrania, požadovať od predávajúceho vrátenie zaplatenej ceny tovaru a služieb súvisiacich s kúpou tovaru.

3. Pri kúpe tovaru na diaľku predávajúci zabezpečuje dopravu a dodanie tovaru kupujúcemu na miesto dodania uvedené v akceptovanej objednávke predovšetkým poštovou službou: obchodný balík. Dodávka tovaru je v tomto prípade splnená odoslaním objednaného tovaru na korešpondenčnú (dodaciu) adresu kupujúceho uvedenú v akceptovanej objednávke.

4. Pri kúpe tovaru na diaľku je možné na základe požiadavky uvedenej v objednávke, ktorá bola akceptovaná, vyzdvihnúť si tovar v sídle predávajúceho alebo na inom mieste dohodnutom s predávajúcim. Tovar môže vyzdvihnúť iba kupujúci alebo jeho splnomocnená osoba po dostatočnej identifikácii (predloženie výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, občianskeho preukazu, plnomocenstva a pod.). Pri osobnom odbere nie je k cene tovaru pripočítavaná cena služieb súvisiacich s kúpou tovaru ohľadom dopravných nákladov. Dodávka tovaru je v tomto prípade splnená odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu.

5. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu vznik takej udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodávku tovaru kupujúcemu.

6. Predávajúci je povinný kupujúcemu odovzdať tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú. O kúpe tovaru vydá predávajúci kupujúcemu písomný doklad.

7. Kupujúci má povinnosť riadne a včas prevziať tovar len vtedy, ak bol tovar dodaný podľa jeho akceptovanej objednávky v stave, ktorým sa nijako neznižuje jeho kvalita, a ak bol tovar riadne zabalený.

8. Dodanie tovaru, ako aj prípadné odmietnutie prevzatia tovaru alebo jeho časti, bude zmluvnými stranami písomne potvrdené.

Článok 4
Cena a platobné podmienky

1. Za prevod vlastníckeho práva k tovaru a poskytnutie služieb súvisiacich s kúpou tovaru patrí predávajúcemu odplata vypočítavaná podľa cien uvedených v aktuálnej verzii cenníka tovaru a služieb súvisiacich s kúpou tovaru, ak neboli s kupujúcim dohodnuté iné ceny vo forme osobitnej písomnej kúpnej zmluvy. Cena tovaru a služieb súvisiacich s kúpou tovaru predávajúceho je uvedený na webovej stránke predávajúceho www.herbio.sk. Cena je uvedená vrátane DPH a v mene € (euro).

2. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny tovaru a služieb súvisiacich s kúpou tovaru zmeniť v nadväznosti na zmeny cien výrobcov/dovozcov tovaru alebo poskytovateľov služieb súvisiacich s kúpou tovaru, vydaním novej verzie cenníka, pričom zmena cien sa nedotkne toho kupujúceho, ktorý si tovar objednal ešte podľa nezmenených cien, vo vzťahu k tomuto objednanému tovaru.

3. Pri kúpe na diaľku bude celková cena za objednaný tovar a služby súvisiace s kúpu tovaru, spolu s lehotou jej splatnosti, kupujúcemu oznámená pri akceptácii objednávky.

4. Pri kúpe na mieste bude celková cena za odoberaný tovar a služby súvisiace s kúpu tovaru, spolu s lehotou jej splatnosti, kupujúcemu oznámená pred odovzdaním tovaru a poskytnutím služieb spojených s kúpou tovaru.

5. Platby za tovar a služby súvisiace s kúpou tovaru budú zo strany kupujúceho uskutočňované jednou z nasledujúcich foriem:

a) v hotovosti do pokladne predávajúceho predovšetkým v prípade kúpy na mieste,

b) v hotovosti platbou na dobierku v prípade zaslania tovaru poštovou službou obchodný balík alebo

c) prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, vrátane platby platobnou kartou kupujúceho vo forme platobných služieb dostupných u predávajúceho (napr. služba TatraPay, CardPay, platobný terminál a pod.).

6. Kupujúci je povinný uhradiť celú platbu za tovar a služby súvisiace s kúpou tovaru:

a) pri kúpe na diaľku s výnimkou pri platbe na dobierku do 3 pracovných dní od akceptácie jeho objednávky, ak v akceptácii objednávky nie je uvedené inak,

b) pri kúpe na diaľku pri platbe na dobierku pred odovzdaním tovaru kupujúcemu,

c) pri kúpe na mieste pred odovzdávaním tovaru kupujúcemu.

7. V prípade, ak kupujúci svoju povinnosť podľa bodu 6 písm. a), b) alebo c) tohto článku riadne a včas nesplní, môže predávajúci po upozornení a uplynutí primeranej dodatočnej lehoty na zaplatenie, odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci platbu neuhradí.

8. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru alebo akejkoľvek inej platby predávajúcemu, môže predávajúci od kupujúceho požadovať zaplatenie zákonných úrokov z omeškania za každý aj začatý deň omeškania. Právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody tým nie je dotknuté.

Článok 5
Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a ceny služieb súvisiacich s kúpou tovaru.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ak kupujúci prevezme tovar osobne, okamihom prevzatia tovaru.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, ak je tovar dodávaný kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti, okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu prepravnou spoločnosťou.

Článok 6
Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácia

1. Predávajúci zodpovedá za vady (chyby) tovaru, ktoré má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare s výnimkou uvedenou v bode 2 tohto článku druhá veta (záruka).

2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v čase plnenia vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu toho na čom sa s kupujúcim dohodli, a že tovar nemá právne vady, podľa platných právnych predpisov. Predávajúci zároveň poskytuje k tovaru záruku v dĺžke exspiračnej doby uvedenej na tovare alebo jeho obale.

3. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré vznikli počas trvania záruky. Nezodpovedá však za také vady, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúceho, napr. riadne starať sa o tovar, riadne ho skladovať, používať ho v súlade s jeho návodom a pod. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase dodania tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti dodania tovaru vedieť musel.

4. Za reklamáciu sa na účely týchto VOP považuje kupujúcim uplatňované právo zo zodpovednosti za vady predávajúcim dodávaného tovaru a/alebo poskytovaných služieb súvisiacich s kúpou tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za vadné plnenie, resp. čo aj čiastočné neplnenie predmetu zmluvy.

5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho v lehotách stanovených alebo určiteľných platnými právnymi predpismi a týmito VOP (počas trvania záruky):

a) osobne v mieste jeho sídla alebo priamo u predajcov predávajúceho, s ktorými sa dohodol na kúpe tovaru,

b) písomne listom zaslaným na adresu sídla predávajúceho alebo

c) elektronickou správou zaslanou na emailovú adresu predávajúceho, ktorej prílohou bude scan (kópia) listu podľa písm. b) tohto bodu.

6. Za deň uplatnenia reklamácie kupujúcim u predávajúceho sa považuje:

a) pri poštových zásielkach deň doručenia reklamácie predávajúcemu,

b) pri osobnom doručení dátum na kópii reklamácie, ktorým predávajúci potvrdí jej osobné doručenie a

c) pri uplatňovaní elektronickou správou zaslanou na emailovú adresu predávajúceho, deň doručenia elektronickej správy na emailovú adresu predávajúceho. Doručenie elektronickej správy s reklamáciou je predávajúci povinný kupujúcemu potvrdiť zaslaním spätnej správy.

7. Pri reklamácii musí byť priložený doklad o zakúpení tovaru a prípadne aj služieb súvisiacich s kúpou tovaru a z reklamácie musí byť zrejmé:

a) kto reklamáciu podáva (jednoznačná identifikácia kupujúceho),

b) komu je reklamácia adresovaná (jednoznačná identifikácia predávajúceho),

c) predmet reklamácie spolu s uvedením vady tovaru a/alebo služieb súvisiacich s kúpou tovaru,

d) uvedenie požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie,

e) dátum a miesto podania reklamácie a

f) podpis kupujúceho.

8. Pri reklamácii musí byť predávajúcemu odovzdaný alebo doručený aj tovar určený k reklamácii, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú písomne (listom alebo emailom) inak. Za deň uplatnenia reklamácie podľa bodu 6 tohto článku sa nikdy nebude považovať skorší deň, ako deň kedy bol tovar určený k reklamácii odovzdaný alebo doručený predávajúcemu.

9. Spôsobmi vybavenia reklamácie sú:

a) odstránenie vád tovaru a/alebo služieb súvisiacich s kúpou tovaru, ak sa vady dajú riadne bez vynaloženia neprimeraných nákladov odstrániť,

b) doplnenie dodávky tovaru a/alebo poskytnutia služieb súvisiacich s kúpou tovaru, ak dodávka tovaru a/alebo poskytnutie služieb súvisiacich s kúpou tovaru nebolo kompletné z hľadiska kvantity,

c) dodanie náhradného tovaru a/alebo poskytnutie náhradných služieb súvisiacich s kúpou tovaru, ak má tovar a/alebo poskytnutie služieb súvisiacich s kúpou tovaru neodstrániteľné vady alebo, ak sa vady tovaru a/alebo poskytnutia služieb súvisiacich s kúpou tovaru dajú odstrániť len pri vynaložení neprimeraných nákladov,

d) poskytnutie zľavy z ceny tovaru a/alebo služieb súvisiacich s kúpou tovaru,

e) odstúpenie od uzatvoreného zmluvného vzťahu a vrátenie kupujúcim už uhradených peňažných prostriedkov za vadný tovar a/alebo služby súvisiace s kúpou tovaru a

f) zamietnutie reklamácie, ak vady tovaru a/alebo služieb súvisiacich s kúpou tovaru neexistujú alebo ich spôsobil kupujúci porušením svojich povinností alebo reklamácia nebola uplatnená riadne a včas.

10. V prípade, ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 7 tohto článku a/alebo, ak nebola uplatnená vo forme uvedenej v bode 5 tohto článku, môže predávajúci požadovať jej doplnenie a/alebo uplatnenie v požadovanej forme. Ak kupujúci reklamáciu nedoplní a/alebo neuplatní v požadovanej forme ani do 5 dní od doručenia požiadavky predávajúceho, predávajúci bude považovať reklamáciu kupujúceho za neplatnú a zamietne ju.

11. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad (vo forme listu alebo emailovej správy).

12. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci, ktorý sa zaväzuje pri vybavovaní reklamácie riadiť sa ustanoveniami tohto článku VOP. Predávajúci bude brať ohľad na charakter vady a na v reklamácii kupujúcim uvedený požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

13. Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vybavovaní reklamácií súvisiacich s kvalitou a kvantitou dodávaného tovaru a/alebo poskytovaných služieb súvisiacich s kúpou tovaru výslovne neupravené ustanoveniami tohto článku VOP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim, ak takéto zmluvy budú existovať, a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 7
Zodpovednosť za škodu

1. Predávajúci a kupujúci sú si vzájomne zodpovední za prípadnú škodu, ktorú si spôsobia porušením svojich povinností uvedených alebo vyplývajúcich z týchto VOP.

2. Ten účastník zmluvného vzťahu, ktorý spôsobil druhému účastníkovi škodu porušením svojich povinností uvedených alebo vyplývajúcich z týchto VOP ako aj z dotknutých platných právnych predpisov, je povinný na požiadanie druhého účastníka túto škodu napraviť buď uvedením do pôvodného stavu alebo ju nahradiť vyplatením príslušnej finančnej čiastky.

Článok 8
Povinnosť mlčanlivosti a ochrana osobných údajov

1. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo druhého účastníka a mlčanlivosť o dôverných informáciách a zabezpečia, že takáto povinnosť bude v rovnakom rozsahu zaväzovať aj ich prípadných zamestnancov, obchodných a zmluvných partnerov alebo spolupracujúce tretie osoby.

2. Dôvernými informáciami sa pre účely týchto VOP rozumejú všetky informácie, ktoré boli poskytnuté jedným účastníkom druhému účastníkovi v súvislosti s plnením ich zmluvného vzťahu, alebo ktoré sa účastníkovi stali inak známe.

3. Predávajúci a kupujúci sa najmä zaväzujú, že dôverné informácie neoznámia ani inak nesprístupnia tretím osobám, nezverejnia, ani nepoužijú dôverné informácie inak ako na účely plnenia svojich záväzkov a výkonu svojich práv podľa týchto VOP. Uvedené sa netýka poskytnutia dôverných informácií spolupracujúcim tretím osobám za podmienky, že tieto osoby budú taktiež zaviazané mlčanlivosťou.

4. Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na povinnosť poskytnúť dôverné informácie orgánom verejnej správy na základe zákona alebo právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej správy. Takúto skutočnosť povinný účastník neodkladne písomne oznámi druhému účastníkovi.

5. Predávajúci bude spracovávať a uchovávať kupujúcim mu poskytnuté alebo inak mu dostupné osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výlučne za účelom kúpy tovaru predávajúceho kupujúcim, v rozsahu nevyhnutne potrebnom.

Článok 9
Zánik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol podľa týchto VOP, môže zaniknúť:

a) vzájomnou písomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim,

b) iným spôsobom podľa ustanovení osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim,

c) písomným odstúpením od zmluvného vzťahu v prípadoch ustanovených platnými právnymi predpismi, napr.:

- Odstúpenie od zmluvného vzťahu negatívne dotknutým účastníkom v prípade hrubého porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu druhým účastníkom. Za hrubé porušenie zmluvného vzťahu sa zo strany predávajúceho považuje predovšetkým neplnenie si povinností ohľadom dodania objednaného tovaru kupujúcemu riadne a včas a zo strany kupujúceho neplnenie si svojich platobných povinností vo vzťahu k predávajúcemu.

- Odstúpenie od zmluvného vzťahu pri zásielkovom predaji kupujúcim - spotrebiteľom fyzickou osobou aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil riadne a včas všetky svoje zákonné informačné povinnosti a nejde o tovar podliehajúci rýchlej skaze.

- a iné.

2. Odstúpiť od zmluvného vzťahu jedným účastníkom v prípade porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu druhým účastníkom, je možné len po predchádzajúcom písomnom upozornení, v ktorom sa uvedú porušované povinnosti a informácia, že ak v primeranej dobe porušovanie povinností nebude odstránené, dotknutý účastník od zmluvného vzťahu odstupuje.

3. Zánik zmluvného vzťahu nemá vplyv na povinnosť účastníkov alebo ich nástupcov splniť si vzájomné záväzky vzniknuté pred dňom zániku ich zmluvného vzťahu.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

1. Všade, kde sa v týchto VOP vyžaduje písomná forma, za jej dodržanie sa považuje listová alebo emailová komunikácia.

2. Ak tieto VOP neustanovia inak, riadia sa práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a pri podnikateľoch a v ďalších prípadoch uvedených v  zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov taktiež ustanoveniami tohto zákona.

3. Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť, pričom pre zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sú záväzné aktuálne VOP. Predávajúci o zmene týchto VOP kupujúceho oboznámi na svojej webovej stránke www.herbio.sk najneskôr 2 týždne pred nadobudnutím platnosti ich nového znenia. Aktuálna verzia VOP je zverejnená na webovej stránke predávajúceho www.herbio.sk.

4. Tieto VOP sú platné a účinné od 15. 3. 2015.